Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.oiolab.co

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.oiolab.co („Sklep internetowy”).
 • Właścicielem Sklepu internetowego jest Karol Ryglewicz, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą NISHA Karol Ryglewicz, ul. Jana Kasprowicza 4, 62-040 Puszczykowo, NIP: 7772533450, REGON 302039942. Adres poczty elektronicznej: joanna@oiolab.co, numer telefonu kontaktowego: (+48) 518591002, (+48) 515169444.
 • Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna, aby utworzyć konto w Sklepie internetowym, jak również złożyć zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego. 
 • Wszelkie informacje prezentowane w Sklepie internetowym lub przekazywane z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość w związku ze złożeniem zamówienia, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego; takie informacje nie stanowią oferty w myśl powyższych przepisów.
 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazywanych danych w Sklepie internetowym Sprzedawca podejmuje środki adekwatne do istniejącego zagrożenia, służące do pełnej ochrony przechowywanych danych. 
 • Wszystkie Produkty w asortymencie Sklepu internetowego są oryginalne i nowe.

§ 2 DEFINICJE

Ilekroć w treści Regulaminu użyto zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

 • BOK – Biuro Obsługi Klienta, działające pod adresem e-mail: girls@oiolab.co; z BOK można również skontaktować się używając formularza kontaktowego w Sklepie internetowym w zakładce "Kontakt", jak również pod numerami telefonu: (+48) 518591002, (+48) 515169444.
 • Cena – określona w złotych polskich cena brutto (uwzględniająca podatek) należna Sprzedawcy od Klienta, tytułem sprzedaży Produktu zgodnie z Umową Sprzedaży. Cena nie zawiera kosztów dostawy, chyba że warunki promocji stosowanej przez Sklep stanowią inaczej.
 • Dzień Roboczy – dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, który jest określony przez Klienta podczas tworzenia Konta. Rejestracja Konta wymaga dwukrotnego powtórzenia Hasła w celu umożliwienia wykrycia i skorygowania ewentualnych błędów. Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w ścisłej poufności (do nieujawniana go jakimkolwiek osobom trzecim). Sprzedawca udostępnia Klientowi możliwość zmiany Hasła.
 • Klient – każdy podmiot prawa cywilnego, tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zawierająca umowę ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. W przypadku, gdy Klientem jest osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, zobowiązuje się ona uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie umowy ze Sprzedawcą oraz okazać taką zgodę na każde żądanie Sprzedawcy.
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Przedsiębiorca-Konsument – osoba fizyczna korzystająca ze Sklepu internetowego, w celu związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy dokonywanie zakupów w Sklepie Internetowym, nie ma dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • Konto – usługa elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę, polegająca na utworzeniu i utrzymywaniu dedykowanego określonemu Klientowi konta w Sklepie internetowym, oznaczonego indywidualną nazwą (Loginem), do którego dostęp chroniony jest hasłem utworzonym przez Klienta. Konto pozwala na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług. Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji w Sklepie internetowym. Konto umożliwia m.in. zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki Produktów, śledzenie statusu Zamówienia, dostęp do historii Zamówień.
 • Newsletter – usługa elektroniczna, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych informacji handlowych, w szczególności o Produktach, Sklepie internetowym, w tym nowościach i promocjach, na podany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu, za uprzednią, wyraźną zgodą Klienta.
 • Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, za zapłatą Ceny. Wszystkie Produkty prezentowane w Sklepie internetowym są oryginalne oraz nowe.
 • Regulamin – niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług udostępnianych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r., poz. 344 t.j. z późn. zm.).
 • Sklep internetowy – platforma umożliwiająca składanie Zamówień przez Klienta oraz świadczenie usług udostępnianych przez Sprzedawcę, prowadzona przez Sprzedawcę i dostępna pod adresem internetowym: www.oiolab.co.
 • Sprzedawca – właściciel Sklepu internetowego, tj. Karol Ryglewicz, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą NISHA Karol Ryglewicz, ul. Jana Kasprowicza 4, 62-040 Puszczykowo, NIP: 7772533450, REGON 302039942.
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Produktów za zapłatą Ceny, powiększonej o ewentualne koszty wysyłki, której warunki określa w szczególności Regulamin. Umowa Sprzedaży jest zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, po akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę na zasadach określonych w Regulaminie. Umowa Sprzedaży określa w szczególności Produkt, jego główne cechy, Cenę, koszty wysyłki oraz inne istotne warunki. Każdy Produkt jest przedmiotem odrębnej Umowy Sprzedaży. Sprzedawca może zawrzeć Umowę Sprzedaży z Klientem niebędącym Konsumentem ani Przedsiębiorcą-Konsumentem także w wyniku zawarcia porozumienia z pominięciem procedury określonej w Regulaminie, co na żądanie którejkolwiek ze stron Umowy Sprzedaży zostanie potwierdzone w formie wiadomości e-mail.
 • Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r., poz. 287 t.j. z późn. zm.).
 • Wymagania Techniczne – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca, w tym zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub zawarcia Umowy Sprzedaży, tj.: (i) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (ii) dostęp do poczty elektronicznej; (iii) przeglądarka internetowa. By zawrzeć Umowę Sprzedaży niezbędne jest posiadanie przez Klient aktywnego adresu e-mail.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość, składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Produkty, co do których Klient składa ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży oraz dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. Zamówienie każdego Produktu będzie traktowane jako niezależna oferta Klienta zawarcia Umowy Sprzedaży (ułatwienie techniczne). Zamówieniu może zostać nadany jeden numer, a wszystkie oferty będą procedowane równolegle. Akceptacja Zamówienia oznacza zawarcie Umowy Sprzedaży.

§ 3 ZAMÓWIENIA 

 • Zamówienia w Sklepie internetowym mogą być składane przez Klienta przez 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę.
 • Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego w następujący sposób, kolejno:
  • Klient dodaje wybrany Produkt lub Produkty do koszyka, po czym przechodzi do formularza Zamówienia.
  • Klient posiadający Konto potwierdza w formularzu Zamówienia aktualność danych koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. Klient, który nie posiada Konta, samodzielnie wypełnia formularz Zamówienia w zakresie danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. Podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Klienta może uniemożliwić realizację Umowy. W formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży, rodzaj i ilość Produktów, miejsce i sposób dostawy Zamówienia oraz sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie firmy oraz numeru NIP (innych danych niezbędnych do wystawienia faktury).
  • Klient wybiera jeden z udostępnianych przez Sprzedawcę sposobów dostawy.
  • Klient wybiera sposób zapłaty Ceny.
  • Klient przesyła Sprzedawcy Zamówienie (składa ofertę) za pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności Sklepu internetowego. W przypadku Klienta, który nie posiada Konta i nie akceptował wcześniej Regulaminu, wymagana jest akceptacja Regulaminu.
  • Klient przesyła Zamówienie (składa ofertę) za pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności Sklepu Internetowego (przycisk: „Potwierdź zamówienie i zapłać”). Skorzystanie z przycisku oznacza potwierdzenie obowiązku zapłaty za Zamówienie.
  • W zależności od wybranego sposobu zapłaty, Klient może zostać przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celu dokonania płatności.
  • W przypadku zawierania Umowy Sprzedaży z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość, np. przez telefon, Sprzedawca wysyła do Klienta wiadomość elektroniczną z potwierdzeniem treści proponowanej Umowy Sprzedaży.
  • Sprzedawca w odpowiedzi na Zamówienie niezwłocznie wysyła do Klienta automatyczną wiadomość na podany w tym celu przez Klienta adres e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i rozpoczęcia jego weryfikacji.
 • Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza złożenie oferty zawarcia umowy sprzedaży wobec Sprzedawcy obejmującej wybrane przez Klienta Produkty.
 • Po poprawnym procesie złożenia Zamówienia i uiszczenia Ceny, na adres poczty elektronicznej Klienta zostanie wysłana wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożenia i przyjęcia Zamówienia. W przypadku, gdy wykonanie Zamówienia będzie możliwe, Klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia, które stanowić będzie potwierdzenie przyjęcia oferty, o której mowa powyżej. Potwierdzenie zostanie wysłane na adres poczty elektronicznej Klienta.
 • W przypadku braku zamówionego Produktu w magazynie, Klient zostanie poinformowany o przewidywanym terminie dostępności Produktu oraz realizacji Zamówienia. Informacja ta zostanie wysłana na adres poczty elektronicznej Klienta.
 • Jeżeli po złożeniu przez Klienta Zamówienia obejmującego kilka Produktów, okaże się, że realizacja części Zamówienia jest niemożliwa, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej. W tym przypadku, Klient będzie miał możliwość anulowania zamówienia w części, w której realizacja jest niemożliwa, bądź też całego zamówienia, informując o tym Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres girls@oiolab.co albo w formie pisemnej, na adres pocztowy Karol Ryglewicz NISHA, ul. Jana Kasprowicza 4, 62-040 Puszczykowo lub telefonicznie. W przypadku opisanym niniejszym paragrafie, gdy Klient dokonał już zapłaty za zamówiony Produkt lub Produkty, Sprzedawca zwróci Klientowi niezwłocznie zapłaconą cenę, w zależności od tego, czy Zamówienie zostanie zrealizowane w części czy w całości. Zwrot płatności nastąpi w tej samej formie co dokonana przez Klienta zapłata, chyba że Klient wyraźnie zwróci się o zwrot płatności w innej formie.
 • W przypadku Produktów oznaczonych promocją, Sprzedawca wskazuje najniższą cenę Produktów z ostatnich 30 dni przed promocją.

§ 4 SPOSOBY OPŁACANIA ZAMÓWIEŃ

 • Płatności można dokonać:
  • kartą płatniczą w systemie płatności elektronicznych za pośrednictwem serwisów PayU oraz PayPal;
  • przelewem tradycyjnym na numer rachunku bankowego: 31 2490 0005 0000 4530 6915 6644, Karol Ryglewicz, NISHA, ul. Jana Kasprowicza 4, 62-040 Puszczykowo;
  • przelewem online - płatności wykonywane są za pośrednictwem serwisu PayU.pl lub PayPal.pl;
  • gotówką za pobraniem (płatność przy odbiorze).
 • Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem upoważnionych serwisów. Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności serwisu PayU oraz PayPal.
 • Dokonując płatności przelewem czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu Zamówienia.
 • W przypadku nieotrzymania przez Sprzedawcę płatności Klienta, który wybrał płatność z góry, tj. płatność przelewem, płatność elektroniczną albo płatność kartą płatniczą, BOK może skontaktować się z Klientem celem przypomnienia o płatności, w tym wysyłając wiadomość e-mail. Nieuiszczenie płatności w ciągu 7 dni od złożenia Zamówienia, a następnie w dodatkowym 3-dniowym terminie spowoduje brak przyjęcia złożonej przez Klienta w ramach Zamówienia oferty. Klient może również do momentu otrzymania wiadomości o wysłaniu Zamówienia anulować je bez ponoszenia konsekwencji, kontaktując się ze Sprzedawcą przez BOK; powyższe uprawnienie pozostaje bez wpływu na prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli przysługuje ono Klientowi zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 • Produkty zamówione za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane wraz z potwierdzeniem dokonania zakupu, tj. paragonem lub z fakturą, w zależności od woli wyrażonej przez Klienta.

§ 5 KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU 

 • Dostawa Zamówień możliwa jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i jakiegokolwiek innego państwa.
 • Opłaty za przesyłkę Zamówienia nie są pobierane, jeżeli adres, na który Produkty mają zostać dostarczone, znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Niezależnie od wybranej formy dostawy Zamówienia, czas dostarczania Zamówienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynosi od 2 do 5 dni roboczych od momentu przekazania przez Sprzedawcę Produktów wybranemu przez Klienta przewoźnikowi.
 • W razie wysyłki poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, Sprzedawca pobiera opłatę, a czas dostarczenia Produktów jest uzależniony w szczególności od sposobu wysyłki oraz wybranego kuriera.
 • Na łączny czas oczekiwania na otrzymanie przez Klienta zamówionych Produktów składa się czas przygotowania zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę oraz czas doręczania Produktów przez przewoźnika. Czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę liczony jest od momentu zawarcia Umowy do momentu nadania przesyłki zawierającej Zamówienie i wynosi maksymalnie 4 Dni Robocze. Do powyższego czasu należy doliczyć czas doręczania Produktów przez danego przewoźnika, który uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy doręczenia.
 • Zamówienia są dostarczane w Dni Robocze.

§ 6 REKLAMACJA PRODUKTU

 • Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi towar bez wad. W zakresie Konsumentów oraz Przedsiębiorców-Konsumentów, Sprzedawca niniejszym informuje o swojej przewidzianej przez prawo odpowiedzialności za zgodność świadczenia z umową.
 • W odniesieniu do Konsumentów oraz Przedsiębiorców-Konsumentów, w przypadku braku zgodności Produktu z umową, Sprzedawca odpowiada na zasadach określonych w rozdziale 5a Ustawy o Prawach Konsumenta.
 • Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną, wynika z Kodeksu cywilnego, w szczególności z art. 556 i następnych. W odniesieniu do Konsumentów oraz Przedsiębiorców-Konsumentów, podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy określa Ustawa o Prawach Konsumenta.
 • Reklamacja jakości produktu może być złożona w drodze pisemnej, na adres Karol Ryglewicz NISHA, ul. Jana Kasprowicza 4, 62-040 Puszczykowo, lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: girls@oiolab.co, lub składając jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie w tym zakresie, również telefonicznie.
 • W zgłoszeniu reklamacji należy zamieścić informacje o przyczynach reklamacji, żądanie Klienta oraz informacje pozwalające zidentyfikować Klienta i Produkty, tj. numer Zamówienia, datę jego złożenia, imię i nazwisko / inne dane, adres poczty elektronicznej. Realizację reklamacji ułatwia dostarczenie dowodu zakupu, np. kopii faktury lub paragonu.
 • Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może:
  • złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do Ceny, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;
  • żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.
 • Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zadośćuczynienia jego roszczeniom.
 • Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; żądanie sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży oraz danych kontaktowych składającego reklamację. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu.
 • Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 • Brak ustosunkowania się do reklamacji Klienta w wyżej wskazanym terminie powoduje przyjęcie założenia, iż Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną, w przypadku gdy Klient zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona.
 • W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie towaru do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony o dostarczenie towaru na koszt Sprzedawcy, na adres Karol Ryglewicz NISHA, ul. Jana Kasprowicza 4, 62-040 Puszczykowo.
 • Regulamin nie narusza oraz nie wyłącza przepisów obowiązujących w państwie zwykłego miejsca pobytu konsumenta, znajdującego się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zawierającego umowę ze Sprzedawcą – których nie można wyłączyć w drodze umowy. Do stosunków prawnych pomiędzy konsumentem a Sprzedawcą stosuje się w takim przypadku również przepisy, których nie można wyłączyć na podstawie umowy.
 • Postanowienia Regulaminu dotyczące procesu reklamacji dla Konsumentów oraz Przedsiębiorców-Konsumentów stosuje się z uwzględnieniem Ustawy o Prawach Konsumenta.

§ 7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 • Klient może odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą na odległość w terminie 20 dni, bez podawania przyczyny. Termin liczy się od dnia objęcia w posiadanie przez Klienta zamówionych Produktów. Uprawnienie do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą na odległość nie przysługuje, jeżeli dostarczony Produkt znajdował się w zapieczętowanym opakowaniu, a Produktu po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu Produktu.
 • Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży, składając stosowne oświadczenie. Oświadczenie Klienta o odstąpieniu od umowy może być dowolnie skonstruowane, jednakże musi jasno wskazywać na wolę odstąpienia od umowy. Klient może posłużyć się formularzem odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik do Ustawy o Prawach Konsumenta bądź też formularzem o odstąpieniu od umowy, stanowiącym załącznik do Regulaminu.
 • Oświadczenie Klienta o odstąpieniu od umowy należy kierować pisemnie na adres Karol Ryglewicz NISHA, ul. Jana Kasprowicza 4, 62-040 Puszczykowo lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: girls@oiolab.co. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu.
 • W razie skutecznego odstąpienia od umowy przez Klienta, umowa uznawana jest za niezawartą.
 • Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 • W przypadku odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest do zwrotu rzeczy otrzymanych przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu zwrotu wystarczające jest odesłanie rzeczy przed upływem terminu. Zwrot następuje na adres: Karol Ryglewicz NISHA, ul. Jana Kasprowicza 4, 62-040 Puszczykowo. W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktów.
 • W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych opłat wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż sugerowany przez Sprzedawcę w formie paczki pocztowej.
 • Zwrot płatności nastąpi w ten sam sposób, w jaki Klient dokonał zapłaty za zamówiony towar, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu płatności. Klient nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem.

§ 8 POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW KONSUMENCKICH 

 • Skorzystanie z niżej opisanych pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów ma charakter dobrowolny. Poniższe postanowienia Regulaminu mają charakter informacyjny.
 • Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone są odrębnie w przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r., poz. 1823 z późn. zm.) lub w regulacjach stosowanych przez odpowiednie podmioty właściwe w zakresie rozwiązywania sporów konsumenckich.
 • Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań́ statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php, http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne, http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 • Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 • Klient może skorzystać z następujących możliwości pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
  • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1668 t.j. z późn. zm.) z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
  • Klient może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ww. ustawy z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego rozwiązywania sporu między Klientem a Sprzedawcą;
  • Sprzedawca czyniąc zadość zobowiązaniom wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) zamieszcza w Regulaminie oraz w ramach strony internetowej łącze elektroniczne do platformy ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi m. in. źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami ponadto ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między Konsumentami i przedsiębiorcami.

§ 9 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • Administratorem danych osobowych podanych przez Klientów jest Karol Ryglewicz NISHA, 62-040 Puszczykowo, ul. Jana Kasprowicza 4 („Administrator”).
 • Dane osobowe przetwarzane są w celu podejmowania przez Administratora działań dotyczących obsługi Sklepu internetowego, w szczególności utworzenia i utrzymywania Kont założonych przez Klientów oraz zawierania i wykonywania Umów Sprzedaży, a także wysyłki Newslettera. 
 • Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych są następujące: (i) niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, (ii) niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, (iii) niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią; o powyższych podstawach prawnych przetwarzania mowa w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); Dz.U.UE.L.2016.119.1, „RODO”.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia i utrzymywania Konta w Sklepie internetowym oraz zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży; nie może być podstawą niekorzystnego traktowania, a także nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji. 
 • Dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom świadczącym usługi księgowe, pocztowe, kurierskie, prawne, reklamowe oraz promocyjne na rzecz Administratora. Przetwarzanie danych osobowych może zostać powierzone przez Administratora dostawcom usług lub produktów działającym w jego imieniu. Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od takich podmiotów zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez te podmioty w imieniu Administratora.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla utrzymania Konta w Sklepie internetowym, wykonania Umowy sprzedaży, jak i przez okres biegu przedawnienia roszczeń Sprzedawcy względem Klienta oraz wymagany okres przechowywania dokumentacji księgowo-podatkowej. 
 • Klient posiada prawo żądania: (i) dostępu do treści swoich danych, w granicach art. 15 RODO; (ii) ich sprostowania, w granicach art. 16 RODO; (iii) ich usunięcia, w granicach art. 17 RODO; (iv) ograniczenia ich przetwarzania, w granicach art. 18 RODO; (v) przenoszenia danych, w granicach art. 20 RODO; (vi) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 
 • Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się w szczególności poprzez nadesłanie żądań za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: joanna@oiolab.co.
 • Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Klient uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 • Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej w Sklepie Internetowym.

§ 10 USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 

 • Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego nieodpłatnie następujące usługi elektroniczne na rzecz Klientów:
 • umożliwianie Klientom założenie Konta w Sklepie Internetowym,
 • umożliwianie Klientom składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży, na zasadach określonych w Regulaminie;
 • umożliwienie Klientom korzystania z usług koszyka;
 • umożliwienie przeglądania treści umieszczonych w ramach Sklepu;
 • po uzyskaniu wyraźnej zgody – wysyłkę Newslettera.
 • Korzystanie z Konta możliwe jest po wypełnieniu formularza rejestracji przez Klienta i zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu, a także następczym kliknięciu pola „Zarejestruj”.
 • W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych Klienta: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz hasło.
 • Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta elektronicznego potwierdzenia przez Sprzedawcę na adres email podany przez Klienta w toku rejestracji. Usługa Konta jest świadczona nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres joanna@oiolab.co lub też pisemnie na adres: Karol Ryglewicz NISHA, ul. Jana Kasprowicza 4, 62-040 Puszczykowo.
 • Założenie Konta nie jest wymagane, aby złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym.
 • Korzystanie z koszyka rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do koszyka.
 • W celu rozpoczęcia świadczenia usługi Newsletter, wymagane jest wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera przez Klienta poprzez udostępnienie swojego adresu e-mail w odpowiednim polu w Sklepie internetowym lub zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a oraz jej potwierdzenie poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany przez Sprzedawcę na adres e-mail podany przez Klienta (moment rozpoczęcia świadczenia usługi dostarczania Newslettera).
 • Newsletter świadczony jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) w szczególności poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdym Newsletterze przesyłanym do Klienta w formie wiadomości e-mail lub wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres girls@oiolab.co lub też pisemnie na adres: ul. Jana Kasprowicza 4, 62-040 Puszczykowo.
 • Świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientom składania zamówień na Produkty oferowane na stronie sklepu internetowego jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy. Usługę uznać należy za zakończoną bezpośrednio po zrealizowaniu zamówienia przez Sprzedawcę.
 • Sprzedawca zapewnia, że prezentowane opinie konsumenckie o Produktach są prawdziwe, rzetelne i przedstawiają rzeczywistą ocenę Produktów przez Klienta. Wszystkie opinie są przez Sprzedawcę weryfikowane.

§ 11 ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

 • Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn.
 • Klient, który dokonał rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.
 • Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do Regulaminu, z zastrzeżeniem, iż zmiany w stosunku do Klientów nie będą miały zastosowania do usług będących w trakcie wykonywania, a w pozostałym zakresie będą obowiązywały po 14 dniach od poinformowania Klienta drogą elektroniczną oraz zamieszczeniu ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu obok obowiązującego dotychczas wraz z informacją o dokonaniu zmian, chyba że co innego wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Korzystanie przez Klienta ze Sklepu za pośrednictwem swojego Konta w dalszym ciągu lub w przypadku Klientów nieposiadających Konta zaakceptowanie zmienionej treści Regulaminu jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.
 • Zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.
 • W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem opłat, Klient ma prawo odstąpienia od umowy.
 • Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, w sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2020, poz. 344 t.j. z późn. zm.), dla Umów Sprzedaży zawartych z Klientami będącymi konsumentami - przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 • Niniejszy Regulamin jest dostępny bezpłatnie na stronie internetowej www.oiolab.co w zakładce Regulamin znajdującej się w dolnej części strony.
 • Załącznikami do Regulaminu są: Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy – załącznik nr 1, wzór formularza odstąpienia od umowy – załącznik nr 2.
 • Regulamin obowiązuje od dnia 1 listopada 2022 r., z uwzględnieniem wprowadzonych w późniejszych terminach zmian.
 • Sklep internetowy dokłada wszelkich starań, aby realizacja Zamówień odbywała się z poszanowaniem prawa Konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść Konsumenta. W przypadku ewentualnej niezamierzonej niezgodności postanowień Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy:

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 20 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 20 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. 

Prosimy pamiętać, że uprawnienie do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą na odległość nie przysługuje, jeżeli dostarczony Produkt znajdował się w zapieczętowanym opakowaniu, a Produktu po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu Produktu.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, tj. Karol Ryglewicz NISHA, ul. Jana Kasprowicza 4, 62-040 Puszczykowo, e-mail: girls@oiolab.co, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.oiolab.co. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam towar na adres Karol Ryglewicz NISHA, ul. Jana Kasprowicza 4, 62-040 Puszczykowo, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

ZAŁĄCZNIK Nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: [Karol Ryglewicz NISHA, ul. Jana Kasprowicza 4, 62-040 Puszczykowo, e-mail: girls@oiolab.co]

Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów (*)/o świadczenie następującej usługi (*):

………………………………………………………………………………………………………………


Data zawarcia umowy (*)/odbioru (*)………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)………………………..

Adres konsumenta(-ów):……………………………………..

 

Podpis konsumenta(-ów)

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data:…………………………………..

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Koszyk: 0

Twój koszyk jest pusty.