Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji.

„Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookie zawarte są w protokole HTTP, który służy do komunikacji serwera internetowego z przeglądarką. Składa się z: klucza określającego nazwę wartości, wartości i czasu życia, po jakim przeglądarka powinna usunąć plik cookie. Ich funkcje są w większości standardowe dla przewidzianych przez przeglądarki ustawień.

Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron do preferencji użytkownika oraz zwiększenia użyteczności i personalizacji zawartości witryn internetowych. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Nasza strona internetowa korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji na komputerze bądź innym urządzeniu użytkownika podłączonym do sieci (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies). Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez stronę internetową www.oiolab.co lub podmioty trzecie, w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki.

1. CELE PRZYJĘTEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM

1.1. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies reguluje zasady przetwarzania danych osobowych, zbierania i wykorzystywania informacji o użytkownikach Sklepu internetowego w domenie www.oiolab.co („Sklep internetowy”).

Administratorem danych osobowych jest Karol Ryglewicz, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą NISHA Karol Ryglewicz, ul. Jana Kasprowicza 4, 62-040 Puszczykowo („Administrator”).

1.2. Dane osobowe korzystającego ze Sklepu internetowego www.oiolab.co  („Użytkownik”) są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE. L Nr 119, str. 1) („RODO”).

1.3. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

1.4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: - przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą; - zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; - adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane; - prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; - przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; - przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

1.5 Z uwagi o szczególną dbałość o ochronę danych osobowych Użytkowników, Administrator chroni nie tylko osoby odwiedzające Sklep internetowy, ale również Użytkowników, którzy udostępnili Administratorowi swoje dane osobowe z wykorzystaniem innych kanałów komunikacji, tj.: a. witryny internetowej https://www.facebook.com i wszelkich innych stron internetowych oznaczonych lub współoznaczonych marką Facebook (w tym poddomeny, wersje międzynarodowe, widżety i wersje dla telefonów komórkowych), których zasady działania oparte są o regulacje udostępnione w szczególności pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms, dostarczane odpowiednio przez Facebook Inc. lub Facebook Ireland Limited, w tym za pomocą funkcji Facebook Lead Ads mającej na celu marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora. Zasady ochrony oraz wykorzystywania danych osobowych przez Serwis Facebook udostępnione są np. na stronie: https://www.facebook.com/policy.php. Administrator nie ma wpływu na treść regulacji prawnych serwisu Facebook, w tym dotyczących danych osobowych; b. aplikacji umożliwiających prowadzenie przez Administratora w ramach Serwisu Facebook kampanii reklamowych.

1.6. Niniejsza Polityka prywatności ma charakter informacyjny – nie jest umową, ani regulaminem.

1.7. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynikają ze zgody Użytkownika lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez Użytkownika w Sklepie internetowym lub w ramach innych kanałów komunikacji z Użytkownikiem (regulamin Sklepu internetowego, regulamin konkursu, inne dokumenty dotyczące działań podejmowanych przez Administratora). W tym zakresie odpowiednio realizowane są obowiązki informacyjne przez Administratora.

1.8. Powierzane przez Użytkownika Dane osobowe przetwarzane są w niezbędnym zakresie, m.in. w celach:

a. zawarcia umowy o realizację usług świadczonych drogą elektroniczną, ukształtowania jej treści, zmiany i rozwiązania,

b. realizacji składanych przez Użytkownika zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego, w tym kontaktu z Użytkownikiem koniecznej ze względu na realizację zamówienia,

c. rozpatrywania reklamacji Użytkownika,

d. realizacji zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy,

e. statystycznych,

f. mających na celu promocję produktów dostępnych w Sklepie internetowym,

g. kontaktowych i odpowiedzi na zadane przez Użytkownika pytania,

h. w celu dostarczania nieodpłatnie newsletterów zawierających informacje o treściach zawieranych w Sklepie internetowym,

i. przeprowadzenia konkursu, w szczególności wyłonienia zwycięzców konkursu oraz realizacji nagród,

j. prezentowania reklam, ofert lub promocji (rabatów) dot. produktów lub usług przeznaczonych dla wszystkich odbiorców, w szczególności w celu realizacji umowy o świadczenie Newslettera,

k. oceny i analizy aktywności oraz informacji o Użytkowniku, w tym w ramach zautomatyzowanego przetwarzania Danych osobowych (profilowanie), w celu prezentowania ogólnych reklam, ofert czy promocji (rabatów), dot. produktów lub usług Administratora, w sposób dostosowywany do zainteresowań danego Użytkownika (nie wpływając jednak istotnie na jego decyzje), w szczególności w celu realizacji umowy o świadczenie Newslettera, oraz analiz rynkowych i statystycznych,

l. wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych, zwłaszcza w przypadku umów odpłatnych,

m. prowadzenia korespondencji z Użytkownikami, w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Użytkownika. 

Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynikają ze zgody Użytkownika lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez Użytkownika w Sklepie internetowym lub w ramach innych kanałów komunikacji z Użytkownikiem.

1.9. Administrator może przetwarzać w szczególności następujące dane osobowe Użytkowników korzystających ze Sklepu internetowego: - dane osobowe podane w formularzu przy rejestracji Konta, składaniu Zamówień w Sklepie internetowym (w szczególności: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nr rachunku bankowego, a w przypadku Użytkowników niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz pozostałe dane zebrane w trakcie korzystania ze Sklepu internetowego; - dane osobowe podane w celu korzystania z Newslettera, podawane podczas korzystania z formularza kontaktowego, czy przekazywane podczas składania reklamacji; - inne dane, w szczególności uzyskane w oparciu o aktywność Użytkowników w Internecie, w tym uzyskane za pośrednictwem Sklepu internetowego lub innych kanałów komunikacji z Użytkownikiem, z wykorzystaniem technologii cookies i podobnych.

1.10. Poprzez zaznaczenie opcji przed złożeniem zamówienia lub na stronie głównej Sklepu internetowego „ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA”. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez Sklep internetowy również w celu przekazywania informacji marketingowych, o Sklepie internetowym, produktach i ofercie w formie nieodpłatnie dostarczanych newsletterów. Podanie danych osobowych w celu komunikacji poprzez newsletter jest dobrowolne.

1.11. W pozostałych (innych) celach dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonych zgód oraz obowiązujących przepisów prawa.

1.12. Możliwi odbiorcy danych osobowych Użytkowników:

a. w przypadku Użytkownika, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane Dane osobowe Użytkownika wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora,

b. w przypadku Użytkownika, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane Dane osobowe Użytkownika wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

1.13. Informujemy, że w Sklepie internetowym mogą znajdować się odesłania – linki umożliwiające w przypadku ich kliknięcia dotarcie do innych stron internetowych zarządzanych przez innych administratorów. Administrator Sklepu internetowego nie ma wpływu na prowadzoną przez tych administratorów politykę prywatności, ani politykę wykorzystywania plików cookies. Administrator rekomenduje, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Polityka dotyczy tylko wskazanych działań Administratora.

2. DANE ZBIERANE O UŻYTKOWNIKACH, W TYM DANE OSOBOWE. SPOSÓB ICH WYKORZYSTYWANIA, UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

2.1. Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkowników korzystających ze Sklepu internetowego, w pełni uwzględniając obowiązujące przepisy prawa.

2.2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże konieczne do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, a także jej rozliczenia. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia odpowiedniej umowy danych wskazany jest uprzednio w Sklepie internetowym, w ramach innych kanałów komunikacji z Użytkownikiem lub w Regulaminie.

2.3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest przede wszystkim konieczność wykonania umowy, której jest stroną lub konieczność podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dotyczy to przede wszystkim danych osobowych podawanych w formularzu przy rejestracji Konta, składaniu Zamówień i zawieraniu Umowy Sprzedaży, jak również przy zapisywaniu się na Newslettera.

2.4. W przypadku danych osobowych przekazanych w związku z reklamacją Użytkownika, podstawą prawną ich przetwarzania jest niezbędność do wykonania / obsługi umowy sprzedaży reklamowanych towarów. W przypadku operacji przetwarzania danych w celach marketingowych podstawą takiego przetwarzania jest wypełnienie celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

2.5. W przypadku, gdy Administrator prezentuje, tworzy, przyznaje i realizuje dedykowane danemu Użytkownikowi reklamy, oferty lub promocje, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, w możliwie wysokim stopniu dostosowanych do jego preferencji, które w sposób istotny może wpływać na decyzje konsumenckie Użytkownika, za podstawę ma dobrowolnie wyrażoną przez Użytkownika zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a, art. 22 ust. 2 lit. c RODO). 

2.6. W innych niż powyżej określonych celach Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane na podstawie:

a. obowiązujących przepisów prawa – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. gdy na bazie przepisów podatkowych lub rachunkowych Administrator rozlicza zawarte umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

b. niezbędności do innych niż wymienione powyżej celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w szczególności do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, prowadzenia korespondencji z Użytkownikami, także za pośrednictwem formularzy kontaktowych (w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Użytkowników), analiz rynkowych oraz statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

2.7. W celu złożenia zamówienia Użytkownik może jednorazowo, bez konieczności uprzedniej rejestracji i logowania, uzupełnić formularz zamówienia poprzez jego wypełnienie, podając imię, nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu. Jeżeli Użytkownik oczekuje wystawienia faktury, wówczas podaje również nazwę firmy, jej adres oraz NIP. Wyżej wymienione dane przetwarzane są tylko przez czas niezbędny do realizacji zamówienia i nie są udostępniane przez Administratora osobom trzecim, z wyjątkiem osób, których udział konieczny jest do realizacji zamówienia, tj. przewoźnika, czy też osób prowadzących rozliczenia księgowe oraz podatkowe Administratora.

2.8. W celu złożenia zamówienia Użytkownik może także zarejestrować się w Sklepie internetowym poprzez kliknięcie opcji „Zarejestruj” dostępnej po dodaniu produktów do koszyka lub po kliknięciu opcji „Płacę” i przeniesieniu się do koszyka. Do założenia konta konieczne będzie podanie adresu, adresu dostawy, e-mail, numeru telefonu, a w przypadku chęci otrzymania faktury także nazwy firmy, adresu firmy oraz nr NIP, a także loginu i hasła. Login nie musi zawierać imienia lub nazwiska Użytkownika. Podane przez Użytkownika dane zostaną zachowane przez Sklep internetowy i po zalogowaniu ich podanie nie będzie potrzebne przy składaniu kolejnego zamówienia. Dane przetwarzane będą przez czas niezbędny, w każdym zaś razie nie dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez Użytkownika.

2.9. Sklep internetowy umożliwia kontakt ze Sklepem internetowym za pomocą poczty e-mail. Kontaktując się w jeden z ww. sposobów Użytkownik udostępnia swój adres elektroniczny. Dane te wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celu kontaktowym, tj. odpowiedzi na pytanie zadane przez Użytkownika. 

2.10. Sklep internetowy umożliwia zapisanie się do Newslettera poprzez kliknięcie opcji „zapisz się do newslettera”. Użytkownik zapisując się do Newslettera podaje swój adres e-mail. Powyższe dane wykorzystane są jedynie w celu przekazywania Użytkownikowi Newslettera.

2.11. Użytkownik w każdym czasie ma prawo wglądu do przetwarzanych przez Administratora danych, prawo żądania ich zmiany, a także ich usunięcia. Każdemu Użytkownikowi przysługuje w każdym czasie prawo do: - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; - przenoszenia danych osobowych, które dostarczył Administratorowi i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego administratora; - dostępu do danych osobowych (w tym np. otrzymania informacji, które dane osobowe są przetwarzane); - żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania (np. jeśli dane osobowe są nieprawidłowe) lub usunięcia danych osobowych (np. w przypadku, gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem); - cofnięcia każdej wyrażonej Administratorowi zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem; - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu, w tym profilowania (jeżeli nie ma innych ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania nadrzędnych wobec interesów Użytkownika).

2.12. Użytkownik może zwrócić się do Administratora z żądaniem usunięcia konta Użytkownika. W tym celu należy wysłać wiadomość na adres e-mail: joanna@oiolab.co.

2.13. Użytkownik w każdym czasie może zrezygnować z Newslettera. Może to zrobić samodzielnie wypisując się z Newslettera. Opcja wypisania się z Newslettera jest widoczna każdorazowo, w każdym newsletterze, w dolnej części Newslettera. Użytkownik może także zrezygnować z Newslettera wysyłając wiadomość na adres e-mail: joanna@oiolab.co.

3. INFORMACJE HANDLOWE

3.1. Administrator posiada techniczną możliwość komunikowania się z Użytkownikiem na odległość (np. wiadomość e-mail).

3.2. Informacje handlowe związane z działalnością komercyjną prowadzoną przez Administratora lub podmioty, które z nim współpracują, mogą być przesyłane wyłącznie zgodnie z wyrażoną przez Użytkownika wolą.

4. PLIKI „COOKIES” I SPOSÓB ICH WYKORZYSTYWANIA

4.1. Podczas korzystania ze Sklepu internetowej na urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są niewielkie pliki, w szczególności pliki tekstowe, które zawierają informacje umożliwiające zebranie danych statystycznych. Przechowuje się w nim informacje, których Sklep internetowy może potrzebować, aby dostosować się do sposobów korzystania z niej przez Użytkownika i aby zbierać dane statystyczne dotyczące Sklepu internetowego, np. na temat tego, które strony były odwiedzane, jakie elementy są pobierane, oraz dane o nazwie domeny dostawcy usług internetowych czy kraju pochodzenia osoby odwiedzającej, nie zbierając przy tym co do zasady żadnych informacji pozwalających na identyfikację Użytkownika; informacje te mogą mieć niekiedy charakter danych osobowych, to jest danych umożliwiających przypisanie pewnych zachowań konkretnemu Użytkownikowi.

4.2. Podczas wizyty Użytkownika w Sklepie internetowym mogą być automatycznie zbierane dane dotyczące wizyty, w postaci nazwy domeny strony internetowej, z której Użytkownik został odesłany do witryny Sklepu internetowego, typu przeglądarki, typu systemu operacyjnego, adresu IP, identyfikatora Użytkownika, innych informacji transmitowanych protokołem http. Dodatkowo Administrator może przetwarzać dane eksploatacyjne lub informacje o lokalizacji urządzenia, za pomocą którego następuje dostęp do Sklepu internetowego.

4.3. Pliki używane przez Sklep internetowy nie są w żaden sposób szkodliwe dla Użytkownika ani urządzenia i nie ingerują w jego oprogramowanie ani ustawienia.

4.4. W ramach Sklepu internetowego stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

4.5. Pliki cookies wykorzystywane w Sklepie internetowym służą przede wszystkim dostosowaniu jego zawartości do preferencji Użytkownika oraz zwiększeniu użyteczności i personalizacji zawartości witryn internetowych.

4.6. Pliki cookies wykorzystywane w Sklepie internetowym:

a. niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies, wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu internetowego;

c. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu internetowego;

d. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4.7. Co do zasady, przeglądarki w ustawieniach domyślnych mają zaznaczoną opcję umożliwiającą zapisywanie plików cookies.

4.8. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na zapisywanie plików na urządzeniu końcowym, Użytkownik powinien zmienić ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzysta. Przykładowo, w przeglądarce Internet Explorer pliki cookies można modyfikować z poziomu: Narzędzia -> Opcje internetowe -> Prywatność; w przeglądarce Mozilla Firefox: Narzędzia -> Opcje -> Prywatność; natomiast w przeglądarce Google Chrome: Ustawienia -> Pokaż ustawienia zaawansowane -> Prywatność -> Ustawienia treści -> Pliki cookie. Ścieżki dostępu mogą różnic się w zależności od wykorzystywanej wersji przeglądarki.

4.9. Uniemożliwienie zapisywania plików cookies może polegać na: a. niezapisywaniu plików cookies na urządzeniu końcowym; b. każdorazowym informowaniu użytkownika o zapisaniu danego pliku cookie na urządzeniu; c. usuwaniu plików po skorzystaniu ze Sklepu internetowego.

4.10. Aby skorzystać z odpowiedniej dla Użytkownika opcji, należy zapoznać się z informacjami o zarządzaniu plikami cookies, które znajdują się najczęściej w „Ustawieniach” przeglądarki lub w zakładce „Pomoc". Za każdym razem Użytkownik może też skontaktować się ze Sklepem internetowym wysyłając na adres mailowy joanna@oiolab.co.

4.11. Należy mieć jednak świadomość, iż w przypadku, w którym pliki są konieczne do działania Sklepu internetowego, ograniczenie ich wykorzystywania może utrudnić korzystanie ze Sklepu internetowego.

4.12. Ustawienia przeglądarki urządzenia Użytkownika pozwalające na zapisywanie plików cookies oraz wyrażenie zgody poprzez kliknięcie opcji „Zgadzam się” w oknie pojawiającym się po wejściu na stronę główną Sklepu internetowego, oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę, aby pliki te zapisywane były na urządzeniu końcowym.

4.13. Sklep internetowy korzysta z usług Google Analytics, narzędzie analityczne Google Inc. („Google”). Google Analytics używa tzw. „Cookies”, danych tekstowych, które są zapisywane na komputerze użytkownika i umożliwiają korzystanie ze strony. Informacje o wykorzystywaniu stron przenoszone są z reguły na serwer Google w USA i tam zapisywane. W przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie adres IP Użytkownika zostaje skrócony przez Google w niektórych krajach członkowskich UE i krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przenoszony na serwer Google w USA i tam skracany. Na zlecenie operatora Strony internetowej Google korzysta z tych informacji, aby ocenić korzystanie ze strony, aby sporządzać raporty dotyczące aktywności strony i świadczyć inne usługi związane z wykorzystywaniem Internetu. Adres IP przekazany w ramach Google Analytics łączony jest z pozostałymi danymi z Google. Więcej informacji na temat plików cookies wykorzystywanych przez Google Analytics – internetowe narzędzie wykorzystywane przez Sklep Internetowy do analizy statystyk serwisów internetowych (m.in. raportów danych demograficznych i zainteresowań), znajduje się w Polityce Prywatności Google Analytics.

4.14. Użytkownik może udaremnić zapisywanie Cookies poprzez odpowiednie ustawienia w przeglądarce, może to jednak mieć wpływ na sprawne korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu internetowego. Użytkownik może również udaremnić pobieranie danych dotyczących korzystania ze strony internetowej oraz przekazywanie tych danych do Google poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

4.15. Na Stronie internetowej zintegrowana jest wtyczka do serwisu Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Wtyczkę Facebook można rozpoznać po znaczku F w dolnej oraz górnej części strony Internetowej – tj. po skróconym logo Facebook i przycisku "Lubię to" po przekierowaniu na fan page Oio Lab w serwisie Facebook. Użytkownik może zapoznać się z przeglądem wtyczek Facebook tu: http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Podczas odwiedzania Strony Internetowej wtyczka stworzy bezpośrednie połączenie pomiędzy przeglądarką Użytkownika, a serwerem Facebook. Facebook otrzyma tym samym informację, że ze swoim adresem IP Użytkownik odwiedził Sklep internetowy. Po kliknięciu na przycisk "Lubię to", będąc zalogowanym na koncie Facebook, Użytkownik uzyskuje możliwość linkowania Sklepu internetowego na profilu Facebook Użytkownika. W ten sposób Facebook może przyporządkować odwiedziny Sklepu internetowego na koncie Użytkownika. Więcej informacji znajduje się w oświadczeniu o ochronie danych Facebook http://pl-pl.facebook.com/policy.php. Jeżeli Użytkownik nie życzy sobie, aby Facebook przyporządkowywał odwiedziny w Sklepie Internetowym do konta Facebook Użytkownika sugerujemy wylogować się z konta Facebook Użytkownika.

4.16. Szczegółowe informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym można znaleźć w podręczniku użytkownika/instrukcji obsługi danego telefonu lub urządzenia mobilnego.

4.17. Ograniczenie stosowania plików cookies w danym urządzeniu uniemożliwia bądź istotnie utrudnia prawidłowe korzystanie ze Sklepu internetowego, przykładowo wiąże się z brakiem możliwości podtrzymywania sesji logowania.

5. ZABEZPIECZENIA

5.1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5.2. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane w bazie danych, do której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych.

5.3. Dostęp do bazy mają jedynie osoby posiadające upoważnienia nadane przez Administratora.

5.4. Jeżeli Użytkownik wybrał opcję założenia konta Użytkownika, dla bezpieczeństwa, zalecamy ustawienie hasła i loginu zapewniającej odpowiedni poziom trudności. W szczególności rekomendujemy stosowanie hasła składającego się z ciągu znaków i cyfr oraz różnej wielkości liter. Hasło powinno zawierać przynajmniej osiem znaków. Użytkownik korzystając ze Sklepu internetowego przy użyciu urządzenia końcowego osoby trzeciej powinien wylogować się z konta i usunąć historię przeglądania.

5.5 Administrator uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Udostępnianie na zewnątrz informacji o stosowanych środkach technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania może osłabić ich skuteczność przez co zagraża właściwej ochronie danych osobowych.

5.6. Administrator odpowiednio udostępnia np. następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

a. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem;

b. Certyfikat SSL na stronach Sklepu internetowego, na których podawane są dane osobowe;

c. Szyfrowanie danych służących do autoryzacji osoby korzystającej z funkcjonalności Sklepu internetowego;

d. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

6. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

6.1. Jeżeli zajdzie potrzeba w szczególności natury prawnej bądź technologicznej, Administrator dokona zmiany w treści Polityki prywatności Sklepu internetowego w celu:

a. dostosowania treści Polityki prywatności do obowiązujących przepisów prawa, które mogą ulec zmianie w przyszłości, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na nasze prawa i obowiązki lub prawa i obowiązki Użytkownika;

b. podwyższenia standardów ochrony danych udostępnianych przez Użytkownika.

6.2. Za każdym razem Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie w Polityki prywatności poprzez komunikat wyświetlający się na stronie głównej Sklepu internetowego, a także w informacji przesłanej na adres mailowy, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na kontakt w ten sposób. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki będzie się pojawiać z nową datą.

7. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM I ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

7.1. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość bezpośredniego kontaktu z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora na adres joanna@oiolab.co, bądź poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 515169444 lub w ramach Serwisu Facebook.

7.2. Administrator przechowuje korespondencję z Użytkownikiem w celach statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania. Adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Użytkownikiem w celu innym niż realizacja zgłoszenia.

7.3. Zgłoszenia wszelkich nieprawidłowości, uwag, żądań w zakresie polityki prywatności prosimy dokonywać za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail wskazany powyżej. Zapewniamy, że każde zgłoszenie będzie przez nas rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi na podany w zgłoszeniu adres poczty elektronicznej.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką a udzielonymi przez Użytkownika zgodami, niezależnie od postanowień Polityki, zawsze podstawą do podejmowania oraz określenia przez nas zakresu działań są dobrowolnie udzielone przez Użytkownika zgody lub przepisy prawa. Niniejszy dokument ma natomiast charakter generalny, wyłącznie informacyjny (nie jest umową ani regulaminem). Administrator może w przyszłości zmienić Politykę m.in. z następujących ważnych powodów: a. zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na prawa i obowiązki Administratora lub prawa i obowiązki podmiotu danych; b. rozwój funkcjonalności lub usług elektronicznych podyktowany postępem technologii internetowej, w tym stosowanie/wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, mające wpływ na zakres Polityki. Administrator każdorazowo umieści w ramach strony Sklepu internetowego informację o zmianach w Polityce. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki będzie się pojawiać z nową datą.

8.2. Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia 1 listopada 2022 r.

Koszyk: 0

Twój koszyk jest pusty.